Deze Paasboodschap is ook in andere talen te lezen, namelijk Frans, Engels, Duits, Italiaans, Русский en Українська (klik op de taal om deze Paasboodschap in de gewenste andere taal op te roepen)

Paasboodschap 2022 van Zijne Eminentie, Metropoliet JOHANNES van Doebna

Beste geliefde Messeigneurs, Vaders, Broeders en Zusters in Christus, 

De Opstanding van Christus, de overwinning van het leven op de dood, is het hart van ons geloof, het wezen zelf van de goddelijke cultus, van onze wijze van zijn en van de cultuur van het orthodoxe volk, drager van de naam van Christus. Het leven van de orthodoxe gelovigen is doordrongen van en gevoed door het geloof in de Opstanding. Deze paaservaring is niet slechts de herinnering aan de Opstanding van de Heer, maar ook de beleving van onze eigen vernieuwing en de ongeschokte zekerheid van de eschatologische voltooiing van onze geloofsbelijdenis.

Elke eucharistische Liturgie is op intieme wijze verbonden met de “volmaakt heilige dag” van de zondag, de dag van de Opstanding. Het paschale en vreugdevolle karakter van de Goddelijke Liturgie is opmerkelijk, want die wordt altijd gevierd in een sfeer van vreugde en vrolijkheid, alsof die de hernieuwing van de hele schepping uitbeeldt.

De orthodoxe gelovige heeft een eigen reden en een krachtig motief om tegen alle soorten kwaad te strijden, want hij beleeft op intense wijze de tegenstelling tussen de verwachting van het laatste einde en de historische gegevens waarin hij leeft, overeenkomstig het woord van de Heer: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan” (Mt. 25:40) en door de liefdesdaad van de goede Samaritaan (Lk. 10:30-37) beschouwt hij de gewonde, de vluchteling en de arme als een naaste, en biedt hem op spontane wijze hulp. Deze liefdevolle diaconie, de hulp aan een broeder in een hachelijke situatie zal de betekenis van het eucharistische deelgenootschap van de Kerk verlengen en tot uitdrukking brengen, en openbaren dat de liefde de diepe beleving is van het leven in Christus, zowel in de tegenwoordige tijd als in het Koninkrijk.

De aankondiging van de Opstanding, “het feest der feesten”, de almachtige Liefde die de macht van de dood heeft tenietgedaan, weerklinkt vandaag in een gewonde wereld, waar een broederoorlog woedt, evenals andere vergeten oorlogen, sociaal onrecht en de schendingen van de waardigheid van de menselijke persoon. In onze hedendaagse wereld die gelijkwaardig is aan een Golgotha voor duizenden vluchtelingen, voor onschuldige mannen, vrouwen en kinderen die in koelen bloede vermoord zijn, zogenaamd uit staatsbelang, kondigt de Opstanding aan dat voor God het menselijk leven een absolute waarde heeft. Zij verklaart dat de beproevingen en het lijden, het kruis en Golgotha niet het laatste woord hebben. Zij die kruisigen zullen hun tragische overwinningen niet kunnen vieren. Voor de Orthodoxe Kerk is het Kruis het middelpunt van de vroomheid, maar niet het laatste doel bepaalt ook het uiteindelijke oriëntatiepunt van het kerkelijke leven. De ware betekenis van het Kruis is dat het de weg is die leidt naar de Opstanding. Juist op deze basis roepen wij uit: “door het Kruis is de vreugde in de gehele wereld gekomen”. De dienst van het Lijden van de Heer is niet droevig, maar een mengeling van kruis en opstanding, omdat het Lijden immers omgeven en beleefd wordt vanuit de Opstanding, die “de verlossing van onze smarten” is.

Zeer geliefde broeders en zusters, wij, orthodoxe gelovigen, vervuld van de ervaring van de Opstanding, verlicht door de Opgestane, licht zonder einde, voor alles dankend, de wil van de Heer zoekend, wij zingen met de hele Kerk “Christus is opgestaan!” Laten we de Heer die geslachtofferd, begraven en opgestaan is, vragen het verstand en het hart van iedere mens van goede wil te verlichten; onze daden te geleiden naar alle goede werken en Zijn Kerk te bevestigen, opdat zij getuigenis moge afleggen van het Evangelie van de Liefde “tot aan de uiteinden van de aarde” (Hand. 1:8) en de lof van Zijn naam “boven alle namen” moge verkondigen.

Voor u allen een heilig Paasfeest 2022

CHRISTUS IS OPGESTAAN

CHRISTOS A ÎNVIAT

CHRIST IS RISEN

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

CHRISTUS IST AUFERSTANDEN

ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

KRIST IS UPSTIEN

Metropoliet Johannes: