Laatste nieuws:
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Nieuwsarchief »
 

Parochie als ANBI-instelling

Inleiding
ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken.  In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.

Naam van de instelling
Sinds 1 januari 2012 staat onze parochie geregistreerd bij de belastingdienst als  ”GRIEKS ORTHODOXE PAROCHIE”; ook bekend als ORTHODOXE KERK BREDA, PAROCHIE HEILIGE MYRONDRAAGSTERS met als vestigingsplaats BREDA. Het nummer (RSIN) is: 824155877. De afkorting RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer.

Post- of bezoekadres
Het (bezoek)adres van de Kerkhofkapel is: Vogelenzanglaan 21, 4835 EL Breda.

Het postadres is het adres van de dienstdoende priester: Priester Josef Sikora, Piet Retiefstraat 43, 5025 CB Tilburg

Doelstelling
In de statuten van de parochie staat onder art.3 de doelstelling geformuleerd: “In de parochie verzamelen zich Orthodoxe Christenen in gebed en in de Heilige Mysteriën, om gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen”. (Deze statuten zijn voor een ieder vrijelijk opvraagbaar).

Het beleidsplan
Het werk: Het werk van onze parochie bestaat vooral uit het organiseren van Kerkdiensten. Het streven is om tweemaal per maand de Goddelijke Liturgie te vieren. Daarnaast worden ook de grote feesten van het Kerkelijk jaar gecelebreerd (Kerst, Pasen en Pinksteren). Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door woorden en Sacramenten, zoals Biecht, Ziekencommunie, Ziekenzalving, Huwelijk, Doop & Begrafenis.

Geldwerving: De normale inkomsten van de parochie bedraagt ieder jaar ongeveer 5.000 euro’s; in 2016 waren de inkomsten iets hoger, nl. ca. 6.000 euro; dit vanwege een grote gift. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: vrijwillige maandelijkse bijdrage van de parochianen, giften, de collecte, en de verkoop van kaarsen en prosforen (dit zijn offerbroodjes). Incidenteel wordt geld geworven voor een groot project, zoals een renovatie.
Beheer van het vermogen:
De jaarlijkse inkosten worden hoofdzakelijk besteed aan de afdracht aan het bisdom, de reiskosten van de geestelijkheid, het onderhoud aan het gebouw (gas, electra, verzekeringen, reparaties) en de benodigdheden voor de Heilige Diensten (gewaden, wierook, kaarsen, e.d.). Het overgebleven geld gaat naar een spaarrekening, en is bedoeld voor onvoorziene uitgaven.
Besteding van het vermogen:
De spaarrekening wordt gebruikt om onvoorziene hoge uitgaven te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel.

Een uitgebreid en actueel financieel overzicht staat aan het eind van deze site.

De functie van de bestuurders
Zoals in de statuten staat aangegeven ligt het dagelijks bestuur van de parochie bij de Parochie Raad. De voorzitter van onze Parochie Raad is ambtshalve de parochiepriester; hij wordt bijgestaan door twee leken-leden. Bij gebrek aan een “Starosta” (= kerkmeester) fungeert één der leden als penningmeester, wiens taak het is om de financiële boekhouding van de parochie te beheren. Aan het einde van het jaar wordt door de penningmeester een rapport gemaakt over de inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gelden.

De namen van de bestuurders
Omdat onze instelling een kerkgenootschap is, zijn wij vrijgesteld om de namen van de bestuurders te publiceren. Voor meer informatie zie: http://www.belastingdienst.nl/

Het beloningsbeleid
Wij zijn een kleine kerk met een zodanig laag inkomen dat wij onze eigen priester geen salaris kunnen betalen. De priester krijgt derhalve al de gedeclareerde onkosten voor de parochie vergoed. Daarnaast ontvangt hij een reisonkostenvergoeding.

In onze parochie ontvangt voor het overige niemand iets voor geleverde diensten, behalve de externe ingehuurde bedrijven via de ingediende rekening.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor 2016 hebben we tot nu toe tweemaal per maand een Goddelijke Liturgie gevierd. Tijdens de Grote Vastentijd is vijfmaal de Gregoriosliturgie gevierd en eenmaal de Boetecanon gecelebreerd. In de Goede Week zijn er 4 extra Kerkdiensten gevierd. Tweemaal was een priester van een Oriëntaals-Orthodoxe Kerk op bezoek om zijn nieuwe parochiaan te dopen, en twee van zijn parochianen te huwen, die in de buurt van of in Breda wonen. Voor de rest van de tijd was de kapel gesloten.

In 2017 werd op de eerste en derde zondag van elke maand de Liturgie gecelebreerd. Op de laatste zondag van februari is de kapel ter beschikking gesteld aan een Orthodoxe priester uit Griekenland om een familielid wonende in Breda te dopen. In de Grote Vastentijd is op de eerste maandag van de Vastentijd de Boetecanon gelezen, en zijn op twee vrijdagen de Gregoriosliturgie gevierd. Tijdens de Goede Week zijn er extra Diensten geweest op de woensdagavond, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en -zondag.

Financiële verantwoording
2018:
Inkomsten:                                          Uitgaven:
- Eigen bijdrage        4712,=              – Afdracht bisdom                1020,=
- Speciale Collecte      140,=              – Benodigdheden  Dienst       610,=
- Giften                      130,=             – Onderhoud Gebouw             1164,=
- Overig                          2,=            – Reiskosten                           1035,=

2017:
Inkomsten:                                          Uitgaven:
- Eigen bijdrage        4775,=              – Afdracht bisdom                 415,=
- Speciale Collecte      125,=              – Benodigdheden  Dienst      1405,=
- Giften                           0,=             – Onderhoud Gebouw           2050,=
- Overig                        175,=            – Reiskosten                          800,=

2016:
Inkomsten:                                          Uitgaven:
- Eigen Bijdrage     4850,=                – Afdracht Aartsbisdom          550,=
- Speciale Collecte   225,=                – Benodigdheden Dienst         225,=
- Giften                  1700,=                – Onderhoud Gebouw             845,=
- Overig                    45,=                - Reiskosten                          1400,=

2015:
Inkomsten:                                          Uitgaven:
- Eigen Bijdrage     4115,=                – Afdracht Aartsbisdom         1437,=
- Speciale Collecte   216,=               – Benodigdheden Dienst         720,=
- Giften                     90,=               – Onderhoud Gebouw           1858
,=
- Overig                     98,=               - Reiskosten                          718,=

2014:
Inkomsten:                                          Uitgaven:
- Eigen Bijdrage     4950,=                – Afdracht Aartsbisdom         445,=
- Speciale Collecte   215,=               – Benodigdheden Dienst         955,=
- Giften                   110,=               – Onderhoud Gebouw           8595,=
- Overig                     95,=               - Reiskosten                          905,=

 

 

Begroting 2018:
Inkomsten:                                          Uitgaven:
- Eigen Bijdrage     4750,=                – Afdracht Aartsbisdom          500,=
- Speciale Collecte   150,=               – Benodigdheden Dienst          750,=
- Giften                    150,=               – Onderhoud Gebouw            1250
,=
- Overig                   100,=               - Reiskosten                          1000,=