Parochie als ANBI-instelling

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken. In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.

Naam van de instelling
Sinds 1 januari 2012 staat onze parochie geregistreerd bij de belastingdienst als “GRIEKS ORTHODOXE PAROCHIE”; ook bekend als ORTHODOXE KERK BREDA, PAROCHIE HEILIGE MYRONDRAAGSTERS met als vestigingsplaats BREDA. Het nummer (RSIN) is: 824155877. De afkorting RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer.

Post- of bezoekadres
Het (bezoek)adres van de Kerkhofkapel is: Vogelenzanglaan 21, 4835 EL Breda.
Het postadres is het adres van de dienstdoende priester: Priester Josef Sikora, Piet Retiefstraat 43, 5025 CB Tilburg

Doelstelling
In de statuten van de parochie staat onder art.3 de doelstelling geformuleerd: “In de parochie verzamelen zich Orthodoxe Christenen in gebed en in de Heilige Mysteriën, om gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen”. (Deze statuten zijn voor een ieder vrijelijk opvraagbaar).

Het beleidsplan
Het werk: Het werk van onze parochie bestaat vooral uit het organiseren van Kerkdiensten. Het streven is om tweemaal per maand de Goddelijke Liturgie te vieren. Daarnaast worden ook de grote feesten van het Kerkelijk jaar gecelebreerd (Kerst, Pasen en Pinksteren). Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door woorden en Sacramenten, zoals Biecht, Ziekencommunie, Ziekenzalving, Huwelijk, Doop & Begrafenis.
Geldwerving: De normale inkomsten van de parochie bedraagt ieder jaar ongeveer 5.000 euro’s; in 2016 waren de inkomsten iets hoger, nl. ca. 6.000 euro; dit vanwege een grote gift. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: vrijwillige maandelijkse bijdrage van de parochianen, giften, de collecte, en de verkoop van kaarsen en prosforen (dit zijn offerbroodjes). Incidenteel wordt geld geworven voor een groot project, zoals een renovatie.
Beheer van het vermogen: De jaarlijkse inkosten worden hoofdzakelijk besteed aan de afdracht aan het bisdom, de reiskosten van de geestelijkheid, het onderhoud aan het gebouw (gas, electra, verzekeringen, reparaties) en de benodigdheden voor de Heilige Diensten (gewaden, wierook, kaarsen, e.d.). Het overgebleven geld gaat naar een spaarrekening, en is bedoeld voor onvoorziene uitgaven.
Besteding van het vermogen: De spaarrekening wordt gebruikt om onvoorziene hoge uitgaven te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel.

Een uitgebreid en actueel financieel overzicht staat aan het eind van deze webpagina.

De functie van de bestuurders
Zoals in de statuten staat aangegeven ligt het dagelijks bestuur van de parochie bij de Parochie Raad. De voorzitter van onze Parochie Raad is ambtshalve de parochiepriester; hij wordt bijgestaan door twee leken-leden. Bij gebrek aan een “Starosta” (= kerkmeester) fungeert één der leden als penningmeester, wiens taak het is om de financiële boekhouding van de parochie te beheren. Aan het einde van het jaar wordt door de penningmeester een rapport gemaakt over de inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gelden.

De namen van de bestuurders
Omdat onze instelling een kerkgenootschap is, zijn wij vrijgesteld om de namen van de bestuurders te publiceren. Voor meer informatie zie: http://www.belastingdienst.nl/

Het beloningsbeleid
Wij zijn een kleine kerk met een zodanig laag inkomen dat wij onze eigen priester geen salaris kunnen betalen. De priester krijgt derhalve al de gedeclareerde onkosten voor de parochie vergoed. Daarnaast ontvangt hij een reisonkostenvergoeding.
In onze parochie ontvangt voor het overige niemand iets voor geleverde diensten, behalve de externe ingehuurde bedrijven via de ingediende rekening.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor 2016 hebben we tot nu toe tweemaal per maand een Goddelijke Liturgie gevierd. Tijdens de Grote Vastentijd is vijfmaal de Gregoriosliturgie gevierd en eenmaal de Boetecanon gecelebreerd. In de Goede Week zijn er 4 extra Kerkdiensten gevierd. Tweemaal was een priester van een Oriëntaals-Orthodoxe Kerk op bezoek om zijn nieuwe parochiaan te dopen, en twee van zijn parochianen te huwen, die in de buurt van of in Breda wonen. Voor de rest van de tijd was de kapel gesloten.

In 2017 werd op de eerste en derde zondag van elke maand de Liturgie gecelebreerd. Op de laatste zondag van februari is de kapel ter beschikking gesteld aan een Orthodoxe priester uit Griekenland om een familielid wonende in Breda te dopen. In de Grote Vastentijd is op de eerste maandag van de Vastentijd de Boetecanon gelezen, en zijn op twee vrijdagen de Gregoriosliturgie gevierd. Tijdens de Goede Week zijn er extra Diensten geweest op de woensdagavond, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en -zondag.

Financiële verantwoording
Voor de belastingdienst horen wij onze inkomsten en uitgaven te verantwoorden.

Voor de cijfers van het boekjaar 2019 druk op >> deze link <<; dit is inclusief de cijfers van 2018 ter vergelijking, en de begroting van het boekjaar 2020.
Voor de cijfers van het boekjaar 2020 druk op >> deze link <<; dit is inclusief de cijfers van 2019 ter vergelijking, en de begroting van het boekjaar 2021.