slider_orthodoxe kerk in de lente

Aanvraag Doop

Inleiding:

Het Mysterie van de Opname behoort tot de Heilige Werken van de Kerk. De katechumeen wordt binnengeleid in de Gemeenschap van Christus. Het Sacrament vindt daarom plaats op een zondag voor de Liturgie, zodat de nieuw-opgenomene ook als eerste de Heilige Communie kan ontvangen.

Gezien het bijzondere karakter van de Opname, kan deze NIET gehouden worden tussen Kerstmis en Theofanie; NIET op het Hoogfeest van de Ontmoeting (2 Februari); NIET in de Heilige Week; NIET met Hemelvaart en Pinksteren; NIET tijdens de Moeder Gods-vasten (1 t/m 15 Augustus); NIET op 29 augustus; en NIET tijdens het Hoogfeest van Kruisverheffing (14 September).

Er zijn 3 vormen van Opnames: Kinderdoop, Volwassendoop, en Opname van een gelovige, die al in een andere christelijke stroming is gedoopt. Voor de aanvraag van een Doop of Opname hoort men het volgende >>formulier<< leesbaar ingevuld mee te nemen naar het Doopgesprek.

Kinderdoop:

Voordat ouders hun kind willen laten Dopen, wordt geacht dat ze minimaal een jaar met enige regelmaat naar de Heilige Diensten van de Kerk zijn geweest, omdat de ouders ook horen te zorgen voor de geloofsopvoeding van hun kind. Bovendien behoort minimaal één van beide ouders en peetouders gedoopt of opgenomen te zijn in de Orthodoxe Kerk en de dopeling hoort binnen deze Traditie groot gebracht te worden. De Doop geschiedt voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie op een zondag om 10.00 uur, en duurt tot ca. 12.30 uur. De data van de Diensten zijn te vinden in de >> agenda <<.

STIPENDIUM:

  • Voor niet-parochianen, die nauwelijks tot niet in de Kerk komen: € 750,00
  • Voor ingeschreven parochianen, en vaste bezoekers, die geen parochiebijdrage betalen: € 375,00
  • Voor parochianen, die een maandelijkse parochiebijdrage betalen, wordt een extra gift gevraagd om de kosten te dekken.

Volwassendoop:

Een volwassenen, die gedoopt wilt worden, hoort eerst een katechumenaat door te lopen. Dit betekent dat men over een periode van 1 á 3 jaren geregeld de Heilige Diensten van de Kerk bezoekt. Wanneer de tijd rijp is, zal in overleg met de Dopeling, de peetouders en de priester een datum gekozen worden voor de Opname. De Doop geschiedt voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie op een zondag om 10.00 uur, en duurt tot ca. 12.30 uur. De data van de Diensten zijn te vinden in de >> agenda <<.

STIPENDIUM:

Een volwassen Dopeling leert tijdens zijn katechumenaat dat het (financieel) ondersteunen van de geloofsgemeenschap een taak is van elk parochielid en katechumeen, en dat hij/zij daar ook een taak in heeft. Vandaar dat bij hem/haar het stipendium beperkt blijft tot een verzoek om een extra gift om de kosten te dekken.

Opname van elders gedoopte:

De Doop is een Sacrament, die door alle christelijke kerken worden erkent. Wilt iemand vanuit een andere christelijke traditie overstappen naar de Orthodoxe Kerk, dan wordt men eerst katechumeen. Dit betekent dat men over een periode van 1 á 3 jaren geregeld de Heilige Diensten van de Kerk bezoekt. Wanneer de tijd rijp is, zal in overleg met de katechumeen, de peetouders en de priester een datum gekozen worden voor de Opname. De Opname geschiedt voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie op een zondag om 10.30 uur. De data van de Diensten zijn te vinden in de >> agenda <<.

STIPENDIUM:

Een volwassen Dopeling leert tijdens zijn katechumenaat dat het (financieel) ondersteunen van de geloofsgemeenschap een taak is van elk parochielid en katechumeen, en dat hij/zij daar ook een taak in heeft. Vandaar dat bij hem/haar het stipendium beperkt blijft tot een verzoek om een extra gift om de kosten te dekken.