Beste broeders en zusters,

 

Hoewel ons Aartsbisdom geografisch buiten het conflictgebied ligt en ondanks de diversiteit van de delen die het samenstellen, tekent zich vrijwel een unanimiteit af ten gunste van mijn standpunt, dat solidariteit betuigt met het hele Oekraïense volk en de Oekraïens-Orthodoxe Kerken. Ik vraag met nadruk aan Zijne Heiligheid Patriarch Kyrill en de Heilige Synode er standvastig bij de politieke autoriteiten van Rusland op aan te dringen deze oorlog, die een ernstige zonde is voor God, te beëindigen.

 

Wij nodigen de gelovigen van onze parochies en communauteiten uit om de vurigheid van hun gebeden te verdubbelen, opdat deze infame broederoorlog worde gestopt. Wij nodigen u uit om dagelijks dit gebed te bidden, dat door Metropoliet Onoefrij van Kiev is doorgegeven:

 

“Heer, Jezus Christus, onze God, Gij hebt de muur van de vijandschap afgebroken, Gij hebt de ware vrede geschonken aan Uw volk, en Gij hebt de vredestichters ‘kinderen van God’ genoemd. Wij smeken U: zegen degenen die de ware vrede zoeken en hen die voor deze zaak werken. Verlicht de geesten en de harten van al diegenen die zich willen inzetten voor het God welgevallige werk van de vrede. Geef wijsheid aan de machthebbers, versterk de wil van de bestuurders van onze volkeren en verlicht hun geest, opdat zij kunnen werken met wijsheid, onderscheid en grote zorg voor het goede in de opbouw van de gewenste vrede. Maak dat door de genade van Uw Heilige Geest vrede worde gesticht onder alle volkeren, niet met woorden, maar met daden, opdat de wezen en weduwen worden getroost en niet hoeven huilen, maar zich kunnen verheugen in de verwachte vrede. Verzacht de verharde harten, opdat zij in die zachtheid overeenstemming en liefde gaan zoeken. Zegen iedere mens en leer hem Uw wil, die het heil, de liefde, de vrede en de eenheid van alle mensen is, te begrijpen en te doen. Want Gij zijt de Koning des Vredes, waar geen einde aan is, en U komt de eer, de dankzegging en de aanbidding toe, met Uw Vader zonder begin en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.”

 

Tenslotte, het zou goed zijn als de gelovigen en de parochies zich gaan bezighouden met humanitaire hulp. Wij nodigen u uit ruimhartig deel te nemen aan de verzending van benodigde goederen voor de vluchtelingen door zich aan te sluiten bij plaatselijke liefdadigheidsorganisaties. Iedereen moet naar zijn mogelijkheden in overeenstemming met de parochies en communauteiten zo mogelijk een tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen organiseren.

 

+ Metropoliet Johannes van Doebna