Laatste nieuws:
PAASBOODSCHAP 2020 van Patriarch Kyriel »
Aartsbisschop Johannes wordt Metropoliet »
Agressieve houding Oecumenisch Patriarchaat blijft voortduren »
Overgang Aartsbisdom naar het Russisch Patriarchaat »
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Nieuwsarchief »
 

Paasboodschap van Zijne Heiligheid Kirill,

Patriarch van Moskou en heel Rusland

 

(In het Frans: http://www.exarchat.eu/spip.php?article2562)

(In het Russisch: http://www.patriarchia.ru/db/text/5621965.html)

 

Aan de Bisschoppen, Priesters, Diakens, de Monnikenstand,
en alle gelovigen van de Russisch-orthodoxe Kerk

Hooggewijde herders, eerbiedwaardige vaders, vereerde monniken en monialen, beste broeders en zusters!

CHRISTUS IS OPGESTAAN !!!

Door de genade van de Almachtige God waren we in staat om de stralende Paasnacht te bereiken om ons opnieuw te verheugen in de glorieuze Opstanding van Christus. Ik feliciteer u allen, mijn beste, met deze geweldige Feestdag en met het Feest der feesten.

Bijna tweeduizend jaar scheiden ons van de gebeurtenis die wij heden gedenken. Maar elk jaar viert de Kerk de Opstanding van de Heer met constant geestelijk ontzag, en zij is onvermoeibaar getuige van de uitzonderlijke aard van wat er gebeurde in de grafgrot nabij de muren van het oude Jeruzalem.

De hele aardse weg van de Zoon Gods – van Zijn wonderbaarlijke Incarnatie tot het Lijden en een verschrikkelijke dood aan het Kruis – is de vervulling van de belofte van de Schepper, die ooit aan onze voorouders werd gegeven. God beloofde de Ene naar de wereld te sturen die onze zwakheden op zich zal nemen, onze ziekten zal dragen (Jes. 53: 4) en Zijn volk zal verlossen van hun zonden (Matteüs 1:21). De Heer heeft deze belofte herhaaldelijk bevestigd door middel van zijn profeten. Deze belofte is gestand gebleven, zelfs toen het uitverkoren volk zich terugtrok uit het verbond en tegen de wil van de Schepper verstootte.

In de Opstanding van Christus werd de volheid van de liefde van God geopenbaard, want de Dood – de laatste grens – werd uiteindelijk overwonnen, die de mens van de ware Bron van het leven vervreemdde. Hoewel de lichamelijke dood bestaat en het menselijke lichaam doodt, is het niet langer in staat om onze ziel te doden, dat wil zeggen om ons het eeuwige leven in gemeenschap met de Schepper te ontnemen. De dood is verslagen – haar angel is uitgescheurd (1 Kor. 15:55).  De Heer heeft de gevangenschap gevangen meegevoerd (Ef. 4: 8) en de hel neergehaald. Want geen woord van God kan krachteloos zijn (Lucas 1:37) – voorwaar, Hij is opgestaan, zoals Hij voorzegd had (Matteüs 28: 6)!

Dit jaar ondergaan de volkeren van de aarde speciale beproevingen. Een destructieve uitbraak verspreidde zich over de hele wereld en bereikte de grenzen van onze landen. De autoriteiten nemen beperkende maatregelen om de explosieve groei van de epidemie te voorkomen. In sommige landen, die onder de pastorale zorg van het patriarchaat van Moskou vallen, is de openbare eredienst, waaronder de Goddelijke Liturgie, stopgezet. Wij orthodoxe christenen mogen in deze moeilijke omstandigheden echter niet de moed of wanhoop verliezen, laat staan in paniek raken. We zijn geroepen om de innerlijke vrede te bewaren en de woorden van de Heiland te gedenken die aan de vooravond van zijn verzoenend lijden zijn uitgesproken:‘Gij lijdt wel verdrukking in deze wereld, maar schept moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).

Pasen is voor de mensheid een overgang geworden van slavernij aan de zonde naar de vrijheid van het Koninkrijk der Hemelen, aan de heerlijkheid der vrijheid van de kinderen Gods (Rom. 8:21). Alleen dankzij de Opstanding van de Heiland krijgen we echte vrijheid, waar de Heilige Paulus van getuigt en ons oproept: ‘Nu wij door Christus zijn vrijgemaakt in echte vrijheid, laat ons daarin stand houden´ (Gal. 5: 1). Hoe vaak hebben we deze woorden gelezen of gehoord? En laten we nu eens overwegen: leven we vandaag niet alsof er helemaal geen opstanding van Christus geweest is? Verruilen we niet plotsklaps de geopenbaarde rijkdom van de eeuwigheid in voor de eindeloze zorgen, wanneer wij opnieuw door de drukte van deze wereld gevangen worden genomen; toegevend aan vergankelijke angsten, en de onvergankelijke spirituele schatten en de ware roeping van een christen vergeten om de Heer ‘te dienen, in heiligheid en rechtvaardigheid’ (Lucas 1:75)?

Echter de ‘reine en vlekkeloze vroomheid in de ogen van God’ (Jak. 1:27) bestaat juist daarin, dat men naar het voorbeeld, dat ons de Goede Herder in het Evangelie openbaarde, om elkander te verdragen in liefde en geduld, om elkander te helpen en te steunen in de beproevingen. Geen ene uiterlijke beperking mag onze eenheid ontbinden en ons die echte spirituele vrijheid ontnemen, die we allemaal hebben verkregen door onze kennis van de Heer en Heiland Jezus Christus, die de dood overwon en ons de mogelijkheid gaf ‘niet alleen “kinderen Gods” genoemd mogen worden, maar dat ook werkelijk zijn!’ (1 Johannes 3: 1).

Één van hart en één ziel (Handelingen 4:32) zijn alle gelovige kinderen van de Kerk, want we zijn afzonderlijk ledematen én we zijn samen het Lichaam van Christus, en niets kan ons scheiden van de liefde Gods’ (Rom. 8:39). Mogen degenen die vandaag om goede redenen niet in de gelegenheid zijn om naar de Kerk te komen en om te bidden, weten, dat men aan hen denkt en voor hen bidt. Het geloof geeft ons de kracht om te leven en met Gods hulp verschillende aandoeningen en beproevingen te overwinnen, inclusief wat er in ons leven is gekomen door de verspreiding van een gevaarlijk virus.

Ik dring er bij jullie allemaal op aan, mijn geliefden, om onze gemeenschappelijke gebeden te intensiveren, zodat de Heer ons de genade mag geven om ondanks alle moeilijkheden deel uit te maken van het liturgische leven van de kerk; dat het sacrament van de eucharistie gevierd blijft worden en dat de gelovigen toegang hebben tot de ware Bron van leven – het Lichaam en Bloed van Christus; voor de zieken om genezing te ontvangen en de gezonde om te worden gered van deze gevaarlijke infectie.

We geloven dat de verrezen Heer ons niet zal verlaten en ons het doorzettingsvermogen en de moed zal geven die nodig zijn om standvastig in geloof te blijven en het eeuwige leven te bereiken aan het einde van de reis van het aardse leven.

Hartelijk feliciteer ik u allen, geliefde broeders en zusters, voor het Licht van de Feestdag van het Heilig Pascha, en ik roep u om altijd waardig het beeld van de leerlingen van de Heer te laten zien, het geven van een goed voorbeeld voor mensen om ons heen en getuige te zijn “om de grote daden te verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petr. 2: 9), zodat we alle dagen van ons leven door onze daden getuigen zijn van de eeuwige kracht en trouw aan de woorden van Pascha:

CHRISTUS IS OPGESTAAN !!!

 

+ KIRILL, PATRIARCH VAN MOSKOU EN GEHEEL RUSLAND

Pascha van Christus, 2020