Laatste nieuws:
Communiqué Aartsbisdom 17 Januari 2019 »
Kerstboodschap 2018 Z. Em. Johannes van Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Z.Em. Johannes v. Charioupolis »
KERSTBOODSCHAP 2018 Patriarch Bartholomeos I »
Ziekenhuisopname Matoeschka Johanna (Inola) Sikora »
Nieuwsarchief »
 

KERSTBOODSCHAP 2018

van Zijne Eminentie Aartsbisschop Johannes van Charioupolis,

Patriarchaal Exarch

In English: http://exarchat.eu/spip.php?article2117

In Deutsch: http://exarchat.eu/spip.php?article2119

In Russian: http://exarchat.eu/spip.php?article2120

Aan de geestelijken, monniken, monialen en de gelovigen van het Aartsbisdom van de orthodoxe parochies van de Russische Traditie in West-Europa

Beste Vaders, broeders en zusters in Christus,

Op 15 November zijn wij met de Kerstvasten begonnen; het is een voorbereidingstijd op het feest van de Geboorte van de Zoon Gods in het vlees. Drie drijfveren behoren in deze belangrijke tijd van het liturgische jaar ons leven te leiden: ons spiritueel verlangen om onze persoonlijke relatie met Christus te verdiepen; een oproep tot dankbaarheid en liefde voor de aan ons geschonken verlossing; en tenslotte de roeping van de Kerk, die ons als een bezorgde Moeder om haar kinderen ons uitnodigt om ons voor te bereiden om in onze harten de boodschap van de Engel te ontvangen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote vreugde, die aan het gehele volk geschieden zal. Heden is u de Verlosser geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: gij zult een Kind vinden, in doeken gewikkeld, en liggend in een kribbe.” (Lc. 2: 10-12).

1225nativity-xc001.jpgDe vleeswording van de Zoon Gods bevrijdt de mens uit zijn slavernij en leidt hem naar de weg van het heil. De Goddelijke Liefde verheft de mens tot de waardigheid van het Kindschap Gods, die hem tot erfgenaam van het Koninkrijk roept. Hoe groot zal de dankbaarheid van elk mens moeten zijn, wanneer hij de nederigheid van het scheppende Woord overdenkt, die uit liefde in een voederbak ligt! “God Die rijk is aan erbarmen heeft, omwille van Zijn grote liefde waarmee Hij ons bemint, ons toen wij dood waren door de overtredingen, weer levend gemaakt samen met Christus: door genade zijt gij gered. Hij heeft ons in Christus Jezus mede-opgewekt, en ons met Hem doen zetelen in de hemel.” (Ef. 2: 4-6)

Elk groot feest van de Heer geeft zo’n uitbundige vreugde aan de gehele Kerk, die de Heer dan met een nog plechtiger feestelijkheid eert en nog vuriger tot Hem bidt; Hij, die de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Christus nam de gestalte van het vlees aan voor de verlossing van allen, maar hij verwacht van ons ook, dat wij bereid zijn Hem op te nemen en onze harten te openen om de Blijde Boodschap te ontvangen. Wij moeten altijd deze woorden van de apostel Johannes voor onze ogen en in onze harten houden: “Hij kwam in Zijn eigen bezit, maar de Zijnen namen Hem niet aan.”(Joh. 1: 11). Maakt deze zelfde blindheid en deze zelfde gevoelsloosheid zich heden niet merkbaar juist bij diegene, die zich beroepen op Jezus Christus?

Wanneer we ons laten inspireren door de Vaders en de spirituele leiders door alle eeuwen, dan zien we dat er driemaal een komst van Christus is:
-      De eerste keer toen Hij Zich in het vlees openbaarde;
-      De tweede keer toen Hij in ons werd geboren en in ons woont;
-      De derde keer wanneer Hij in de Glorie van Zijn Heerlijkheid zal wederkomen op de Dag des Oordeels.
Wij zijn het vaak eens met de eerste en de derde komst van Christus. Wat het tweede betreft – juist het belangrijkste – vergeten wij te gemakkelijk, terwijl juist deze komst ons leven als christen vanaf de doop tot aan de dood bepaalt. Gedreven door grote liefde schreef de apostel Paulus: “Ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij.” (Gal. 2:20)

Wanneer wij de woningen van Christus zijn, dan worden wij sterk voor het aangezicht van alle verleidingen, die ons van Christus willen scheiden, want Hij wordt dan de Heer over onze hartstochten, begeertes en onze slechte verlangens. Met Hem in ons verlangen wij de liefde voor onze broeders, het respect voor onze naasten, en de gave van het onderscheidingsvermogen in onze woorden. Laten wij in deze tijd met aandrang bidden voor ons en onze broeders om deze komst; dat de Verlosser in ons een onderdak mag vinden, want als wij Hem niet in onze harten ontvangen, zal Hij tot onze veroordeling wederkomen. Wanneer Hij niet geestelijk in ons geboren wordt, dan verliezen wij de vruchten van het Kerstfeest. Dan zal de derde komst voor ons niet de bekroning in heerlijkheid betekenen, maar het uitsluiten van de vreugde aan het feestmaal van de liefde.

Deze kersttijd zal ons doen ontstijgen aan de dagelijkse onverschilligheid. Laten wij opzien naar de Almachtige God, Die de bergen doet beven; Die de zon niet doet ophouden om te stralen; Die van de Troon der Heerlijkheid afdaalt om Zich met onze zwakheid te bekleden, om Zich voor ons zo te vernederen, dat Hij zelfs tot het uitschot van Zijn eigen schepping wordt. In de grot rust Iemand, Wiens enige doel is om de duisternis van de dood te verdrijven, die zich tussen Hem en ons opgehoopt heeft.

Laten wij de weg van de Heer bereiden; laten wij de paden van onze zielen recht maken; laten wij de dalen van onze hartstochten opvullen, laten wij de heuvels van onze hoogmoed glad trekken, want Hij komt, waarnaar alle naties uitzien. Dan zullen we werkelijk de woorden van de evangelist Johannes leven: “Maar aan wie Hem wel aannamen, heeft Hij de macht gegeven kinderen Gods te worden.” (Joh. 1: 12).

Ik wens u allen een goed en heilig feest van de geboorte van onze Heer.

+ Aartsbisschop Johannes van Charioupolis,

patriarchale Exarch van de orthodoxe parochies
van Russische traditie in West-Europa

Parijs, 25 December 2017

(JPEG)